Promocje
Znajdziesz tutaj dekoracje w atrakcyjnych cenach. Obecnie z kodem "TERAZECHO" uzyskasz 10% rabatu na poduszki z kolekcji Echo. Promocje nie łączą się.
DUO różowa poduszka dekoracyjna 40x40
DUO różowa poduszka dekoracyjna 40x40
89,00 zł 75,65 zł
szt.
Ori grafitowa poduszka dekoracyjna 50x30
Ori grafitowa poduszka dekoracyjna 50x30
109,00 zł 98,10 zł
szt.
DUO zielona poduszka dekoracyjna 40x40
DUO zielona poduszka dekoracyjna 40x40
89,00 zł 75,65 zł
szt.
Regulamin Sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://mentalether.pl

Sprzedającym jest Mental Ether spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Irlandzka 20/2, 54-402 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod numerem KRS 0000750030, o numerze NIP: 8943132914 i REGON: 381367751. Kapitał zakładowy: 70 000 PLN w pełni opłacony.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu +48508269769, korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@mentalether.pl oraz korzystając z adresu korespondencyjnego Mental Ether sp. z o.o. ul. Irlandzka 20/2, 54-402 Wrocław. Koszt połączenia z podanym numerem telefonu zależny jest od taryfy operatora telefonicznego Klienta.

§ 1 Definicje


Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Sklep Internetowy Mental Ether (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://mentalether.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

Strona – Sprzedający i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem https://mentalether.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne


1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Mental Ether prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Mental Ether są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych https://mentalether.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które to ponoszone są przez Kupującego.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową https://mentalether.pl.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail a następnie kliknie przycisk z napisem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Paragon jest dostępny w miejscu sprzedaży, czyli w siedzibie spółki przy ul.Irlandzkiej 20/2 we Wrocławiu, a dowodem elektronicznym jest faktura VAT.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Brak takiej zgody uniemożliwi realizację zamówienia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta oraz swój adres e-mail. Login Klienta to wybrana przez niego unikalna nazwa użytkownika. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, momentem autoryzacji karty płatniczej w przypadku płatności kartą.

§ 4 Koszty i termin wysyłki


1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Wysyłka towaru nastąpi w czasie określonym na karcie produktu. Dla towarów oznaczonych "czas dostawy: 1 dzień" nastąpi ona nie później niż następnego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) po otrzymaniu przez Sprzedającego płatności lub dokonaniu zamówienia „za pobraniem”.

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

§ 5 Płatności


1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). Paragon jest dostępny w miejscu sprzedaży, czyli w siedzibie spółki przy ul.Irlandzkiej 20/2 we Wrocławiu, a dowodem elektronicznym jest faktura VAT.

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych iMoje, lub przelewem na konto bankowe sklepu. Dostawcą płatności elektronicznych iMoje jest ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459

3. Dla wysyłek krajowych (realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) możliwe metody płatności iMoje, Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu oraz za pobraniem za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

4. Dla wysyłek zagranicznych możliwe metody płatności to iMoje, Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

5.  W przypadku, jeżeli kupującym jest firma i chce otrzymać fakturę musi o tym poinformować sprzedawcę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia oraz uzupełnienie numeru NIP. Nie będzie możliwości wystawienia faktury do paragonu dla firmy, jeżeli te czynności nie zostaną wykonane podczas składania zamówienia.

§ 6 Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów.

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak sporządzenia protokołu reklamacyjnego nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji w sposób określony w § 7.

§ 7 Odstąpienie od umowy


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014, poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Postanowienia niniejszego paragrafu obejmują również Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt. 4. niniejszego regulaminu.

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego w terminie do 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

6. Zwrot zapłaty za towar oraz kosztów dostawy nastąpi niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności za zwrócony towar oraz koszty dostawy nastąpi w ten sam sposób, jaki został użyty przez Klienta do opłacenia zamówienia, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie się dla niego wiązał z żadnymi kosztami. Jeśli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności do momentu otrzymania zwrotu towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.

§ 8 Procedura reklamacji


1. Towary sprzedawane w Sklepie Mental Ether objęte są rękojmią Sprzedawcy (uprawnienie kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową) trwającą dwa lata od wydania Konsumentowi towaru. W ramach rękojmi Sprzedający wedle wyboru Kupującego nieodpłatnie naprawi towar lub wymieni nieodpłatnie na nowy. W przypadku gdy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa Sprzedający dokona zwrotu zapłaty za towar.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego.

3. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.  Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 4. Regulaminu.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz ich przetwarzanie do celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie czyni realizację zamówienia przez Sklep niemożliwym.

3. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności

4. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 10 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://mentalether.pl z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Regulamin z dnia 17 listopada 2018r.

Treść z dnia 17 grudnia 2020r.

Zmiany z dnia 17 grudnia 2020 obowiązujące od 1 stycznia 2021

§

2 Zasady ogólne - Dodano punkt nr 4. o następującym brzmieniu:
Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy

będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez

niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy

Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego Przedsiębiorcy

charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu

wykonywanej przez takiego Przedsiębiorcę działalności gospodarczej

udostępnionego w CEIDG (w tym w szczególności z numerów PKD) -

postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Kupującego będącego

Konsumentem stosuje się również do takiego Przedsiębiorcy, z wyłączeniem

przepisu art. 558 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego. Wobec

Przedsiębiorcy, o którym mowa w niniejszym punkcie, począwszy od dnia 1

stycznia 2021 r. nie stosuje się również przepisów art. 563 oraz art.

567 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 7 Odstąpienie od umowy - w punkcie 2. dodano zdanie:
Postanowienia niniejszego paragrafu obejmują również Przedsiębiorców, o których mowa w §

2 pkt. 4. niniejszego regulaminu.

§ 8

Procedura reklamacji - w punkcie 3. dodano zdanie:
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących

Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy

Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 4. Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl